Antagelse af amorft mørkt elastisk stof: K er en massetiltrækningsskraft og fælleskraft. Newtons massetiltrækningslov K=G M m/r(2)=N 1N=kg m/s(2) Tyngdekonstant G=6.672x10(-11) N m(2)/kg(2) Solens masse M=1.9891x10(30) kg Jordens masse m=5.9742x10(24) kg M er fundet ved Kepler konstant 4pi(2)/GM,hvor G er universel gravitationskonstant og M er solenmasse.Formlen kan anvendes til at finde en af de tre ubekendte,når de to andre er kendte.Ex kan solens M bestemmes,når jorden omløbstid 1år =3,16x10(7)s og middelafstanden til solen er 1.50x10(13)cm:M=(4pi(2))/G)x(a(3)/T(2)) r=1.4960x10(11) m-r(2)=2.2380x10(22)m(2) K=(6.672x10(-11) 1.9891x10(30) 5.942x10(24)/2.2380x10(22) N=3.54268x10(21)N Da jorden er i acceleration gælder K=m a Tyngdeaccelerationen for jorden a=g=9.816 m/s(2) m(x)=K/g kg m(x)=3.54268x10(21)/9.816 kg=3.609x10(20)kg Jordens tyngdekraften på 1kg=9.816N Solens tyngdekraft på 1kg=274,6N Jorden masse kan beregnes på følgende måde.Jordradien fra Syene til Aleksandria danner en vinkel 7.5 grader,hvis buelængde langs merianden fra by til by er 840 km.7,5 grader er en 1/48 af 360 grader.Jordens omkreds er 48x840=40320 km.Altså 40320=44/7xr-r=(40320x2)/44=6420 km Jorden rumfang sammenlignes med en kugles rumfang\u20144/3pixr(3)dvs (88/21)x(6420x10(3)3) = 1.1088x10(21) m(3).Jorden massefylde sættes til 5.52x10(3) kg/m(3).Jorden masse er altså ca.6.1207x10(24) kg. Afstanden til månen kan findes på følgende måde.Antag observatorium A ved ækvator idet øjeblik et anden observatorium B ved ækvator ser månen stige op i horisonten.B ligger x længdegrader vest for A dvs cos x=AB/månens afstand =jordens radius/månens afstand.Antag at vinklen x =89.0625. Cos 89.0625=0.0163.Månen afstand =6420 km/0.0163=ca.394000 km.Månens radius findes ved at fra jorden at sigte en vinkel som gaber over måneranden.Hvis vinkel A måles til 1 grad gælder at sin1/2(A)=månens radius/månens afstand.Månens radius=sin(1/4)x månens afstand= 0.0044x394000=ca.1732 km . Solens radius kan ved solformørkelse beregnes på følgende måde- månens afstand til jorden/månens radius=solens afstand til jorden /x-radius dvs 394000 km/1732 km=149600000 km/solens radius solens radius =657632 km.Solens rumfang (88/21)x(657632x10(3))(3)=1.1918x10(27)m(3).Solens massefylde sættes til1.41x10(3) kg/m(3).Solens masse er altså ca.1.6668x10(30) rumkg. Udfra Keplers 3.lov P(2)/a(3)=1 enhed kan afstandsmålinger foretages i solsystemet-omløbstiden regnes i år .Den klassiske metode til afstandsbestemmelse er parallaksemetoden.Princippet er at man samtidig måler positionen af en planet i forhold til fiksstjerner fra to forskellige steder på jorden Hvis man kender afstanden mellem de to punkter på jorden kan man ved geometri(ved sinus for vinkelhalveret topvinkel og Pytagoras trekantsætning for retvinklede trekanter) beregne afstanden til planeten -,men i dag anvendes radiobølger med kendte hastighed på 300000km/s.Radarmetoden kan kun anvendes indenfor solsystemet ved radarekko.Beregning med radarmetoden foretages med S=Vx1/2T,som stammer fra S=VT. Når en kraft har sat et legeme i bevægelse bliver det i bevægelse indtil der er en modsat kraft der virker på legemet,hvilket kræver at et negativt tryk i det "tomme"rum-vakuum da det eksempelvis synes at forekomme at jorden er i øget acceleration da afstanden til solen øges i meget små stykket pr år. Da m>m(x) må der findes en universielt mørkt elastisk stofmasse,som er nødvendig at for opretholde bane-gravitationen og planetform under tyngdekraften i rummet.Plastisk&elastisk mørkt stof er betingelsen for atomenergi-overgang og omdannelse,som er repræsenteret ved E=mc(2),er possibelt.Ved sammensmeltning(fissions-fusionsproces) af atomer ved opvarmning kan antages at der sker en frigivelse af eksempelvis elektroner og dermed opstår et energioverskud ex- magnetisme.Ubestemtheds-princippet betyder at atomet er amorft og dermed kan rumme mørkt stof og at atomet altså ikke er kvantemekaniske.Det betyder at det ikke er matematisk holdbart at differentiere eller integrere atomenergi-synteser,idet disse energier er amorfe,plastiske og elastiske.Atom-amorft betyder formløs(dvs der findes ingen Euklid geometri for atomets bevægelser),hvilket tillige betyder at reel koordinering i et system ikke er possibelt.Et Euklids geometrisk matematisk net til beregning af hvor en elektron sandsynligvis befinder sig er ikke tilstrækkelig,da atomets plastiske&elastiske syntetiske-energier er tværet sammen jfr Heisensbergs ubestemtheds-princip.Ubestemtheds-princippet giver således tillige rumlighed for atom- og energiemergens-genetisk-mørk stof varians.Det kan derfor samtidig antages at mørkt limstof bidrager til den emergente evolution-RNA er limet med mørkt stof til DNA-,således fx at en DNA-RNA fejl kan forklares ved det mørke stof -limstof- er i anomali og er derfor konkret processuelt bunden,idet det antages at DNA-RNA har generelle mørks stofs bindingsprincipper.I ex Semmelweiss og dets oversigt kan antages at bakterier som indeholder energibølger/varmestråler der kaldes rum-materier~X:(:= ligdele-materie,luft,vand mm) bl.a. føre til (u)-regelmæssig dopløsningen af cellernes mørke-limstof- og dermed opstår patogen cellestruktur og celleenergi-acceleration.Det vil sige at accelerations-energierne(cellekaos-proces(s)ser > gendannelses-energierne(cellestabiliserings-processer).-Døds-årsagen på grund af barselsfeber er altså atom- energisyntetisk,som kan antages vise sig ved forskellige mørk stofs ekkofrekvenser. Strukturelt kan ekkofrekvenser være regelmæssige som uregelmæssige.Døds-årsagen er altså multifaktuel.Der er signifikant større dødelighed i atomsamfund 1(Afd I) end atomsamfund 2(Afd II) at det berettiger til at antage at der er mistanke om (særlige) sygdomsfremkaldende effekter på Afd I til at man må udøve forsigtighed-Det er som patienterne på Afd I får ubevidst "usunde-piller"-(Miljø(X-stoffer))- som giver mange tilfældig ukontrollable spontan-reaktioner.Forsigtigheds-princippet kan bl.a. derfor udøves ved at sammenligne med Afd II.Der er som sagt umålelighed mellem sanfundene,derfor kan opgjorte tal om dødshyppigheden regnes i procent.Kirugisk - og medicins behandling er ikke bivirkningsfri(Afd I),mens sund behandling er bivirkningsfrit(Afd II)-sygeplejeprincippet.Se Sokrates.Materie-processer er altså ikke påvist at være mekanisk- kausale.Energibølge/-stråle syntese-"tilstand"-atomsamfund 1- i Afd I antages at være ~X(0+1+2+....),mens energibølge/-stråle syntese-"tilstand"-atomsamfund 2-i Afd II antages at være ~X(0+1+....).Energi-tilstanden~X(0) antages at være en ret energibølge/-stråle-linie.Nedstammet impulsoverføring af energier-tilstand i DNA- stoffet-(proton/celle-frysningsbinding af energibølge/-stråle eller kosmisk stof er variationsfordelt(altså ikke stof-energi ensartet,som hidtidig antaget) fra Big Bang,som nu kaldes baggrundstråling,som er nedkølet til 2.7 grader over ca-273C) eller kosmisk stråling fra solen kan eksempelvis skrives således~X(0+[1x]+[2y]+...).Umåleligheds-princippet betyder derfor at atommåltal er for usikre til at foretage reelle homomorfe afbildning-transformationer-,idet der er ukendte proton-energibølge/-stråle variabler,som omplacerer og ændrer ved protonens strukturelle mørk stofs opbygning.Eksempelvis har en virus en specifik energibølge/-stråle tilstand som kan påvirke/ændre omverdens mørke bindings-limstof i cellerne.Det samme gælder ved atom-forsøg. Da mørkt stof opfattes som elastisk&plastisk atomart limstof i proton er det teoretisk vanskeligt at antage at der eksisterer en absolut stabil proton egen tilstand,men mørkt stof stabiliserer og binder dog protonerne som er opbygget af kvarker+,idet enhver proton(del af molekyle) indeholder varmekinese,som stammer og består af varme energibølger/-stråler,som er stokastisk dvs tilfældig,men tillige afhængig af tidligere begivenheder,og som tillige danner mørk limstofmasse-(den specielle relativitetsteori E(~m)=mc(2) eller m=E(~m)/c(2))- som binder mellem kvarkerne+-med limstoffet ~(delta(t))- i proton.Principielt er altså gendannelses-energierne(cellestabilesering-energiprocesser) > accelerations-energierne(cellekaos-proces(s)ser).Proton er altså ikke udelelig og strukturløs,som er an taget i den klassiske atommodel,som tillige er grundlaget for Bohrs atommodel om egen tilstand og den dertil hørende kvantemekanik.Uden mørkt stofmasse er svært at forestille sig holdbare(i en tidshorisont) atomfusioner i universet-eksempelvis planet,stjerner,solen mv. Alt i universet kan opfattes som atomenergier,men når alt er atomenergi må alt i universet tillige stamme fra amorf stofmasse.og denne stofmasse forbruges hele tiden,hvorfor universets energi er dalende.Altså forudsætningen for energi er stof( herunder mørkt stof),og det betyder at atom energistørrelse er matematisk afledte.De atom fysiske love må derfor skrives som regler på grund af elastisk mørk stofmasse,- og at energisyntesernes forbruges fra stofmassen,som er bevægeligt afledt,idet der er sod-henfald.Det er således ikke påvist atomstof=(omsættes) atomenergi,jfr umåleligheds-princippet som fører at atomligninger mm ikke er fuldstændige og derfor som sagt kun er norm-regler,idet reel atom-opmåling ikke er possibelt. De fire fundamental naturkræfter stammer fra masser dvs: M(~X(Q(x,k(x),k(1)(x),k(2)(x)))~E((x,k(x),k(1)(x),k(2)(x)) Disse sætninger kan opfattes som et atom-proton,som er en partikelfusion af de fire fundamentale naturkræfter.E(0!):=(E(kin)<(+)>E(pot)) betyder at atomet-partikelfusionen sitrer. Fysiske systemer der opstår som følge processamspil mellem de fire fundamentale naturkræfter,som bevæger sig i naturen. A:Tyngdekraften,som et udtryk for egenskaben masse. B:Elektromagnetisk kraft,som er udtryk for egenskaben elektrisk ladning,som bestemmer strukturen af atomet og molekyler. C:Stærke kræfter er med til at struktuere atomkernen. D:Svage kræfter viser sig i forbindelse med beta-henfald. Kræfterne påvirker dette fysiske systemer viser ved systemernes energi dvs evnen til at udføre arbejde der er kinesisk energi(bevægelsesenergi) og potentiel energi(energi betinget af strukturelle forhold). Efter BIG BANG menes at findes et mørkt stof,somkort tid efter klumper sig sammen i strenge,der har tyngdemasse.Mørkt stof er tyngdemasse og derfor er skellet-strenge for galaxer,stjerner mm.Mørkt stof er bærer og samler de andre lyse-stof partikler,men er ikke i veksel-virkning med lyse-stof partikler.Mørkt stof kan være en elementar partikel.Antagelsen af mørkt stof er fundet i en stor galaxe,der overraskende udsendte røngent-stråler og er omgivet af blå-gassky.Antagelsen begrundes med gassky ikke kunne holdes fast alene af galaxens lys-stof massen.Derfor måtte der være mere tyngdemasse,men den er usynlig og kaldes derfor mørkt stof,men har tyngdemasse egenskaber.Det blev observeret at galaxen rotations-hastighed var større end det målte lys-stofmængde(E=hv(frekvens)-for masseløs foton -p(bevægelsesmængde-impuls)=E/c og den specielle relativitetsteori m=E/c(2)) og målte vægtmængde tillader,der måtte derfor være et såkaldt mørkt tyngdestof-limstof- der holdt galaxen sammen.Galaxen hedder NGC5746 Mørkt stof er altså syntetisk forbunden med lys-stof mm.Sætningen med mørkt stof (delta (t)): ((t<|AB|) og (t+(delta(t))=|AB|)- skellet-strenge.Disse skellet-strenge er bøjelige og bevægelige i cirkulære-bevægelser(roterende).Mørk elastisk stofmasse er altså universets byggesten.Se herom Virkelighed/Matematik,hvilket betyder at er der mørkt stof er der også mørk energi Sml med den specielle relativitetsteori E=mc(2) og dermed eksisterer syntetiske atom-energi og Hookes lov som paradigma på elastisk energisynteser E(0!):=(E(kin)<(+)>E(pot)-hvis mørkt stof opfattes mekanisk da omregnes det til reglen E(0)= E(mek)=Ekin+Epot=k.Da mørk elastisk stofmasse kan udstrækkes er tvivlsom om det har egentlige partikel-egenskaber dvs det er ikke interaktivt med lys-stofmassen,idet det meste af universet er gas-agtig blanding af frit bevægelig elektroner og ionisere atomer(ions).Mest af universets gas eksisterer i plasma-faser,som kræver høj temperatur---efter BIG BANG/Big Bang.Når mørkt stof således er elastisk og jævn som ujævn-bevægeligt(mørkt stof kan eventuelt have varierede ekkofrekvenser) foreligger universiel umålelighed.Det vil sige atomvariansen(varians) ikke har påviste stokastiske variabler(værdier) på grund af umåleligheds-princippet.Anvendte værdier er kun teoretiske værdier som ikke er atom-målepåvist jfr Heisenbergs usikkerheds-relation.Det betyder at stokastiske variabler(værdier) ikke er atom-processamspillende værdier,men er kun tilfældige målværdier.Det vil sige er altså ikke sande atomare værdier.Atommålingernes værdier har altså tillige en syntetisk indlejret stokastisk x(+)- komponent(pga mørkt elastisk stof i proton) værdi,som reelt ikke kan elimineres dvs den er umålelig,men kan ved gentagne målinger(hyppighed) teoretisk antages at eksistere som den stokastiske x(+)- komponens ekkofrekvens,som overlejrer målingerne -og som forsvinder(den bliver teoretisk nul) ved uendelig n-antal atommålinger,som betyder at der opstår et antaget generelt atom-middeltal.Disse tal anvendes herefter i atomligninger. Atommiddeltal er altså kun et teoretisk tal-og altså derfor ikke noget atomart reelt påvist måltal,da teknisk umålelighed foreligger jfr umåleligheds-princippet.Det vil sige at når en måleinstallation ikke er måle-absolut,findes ingen absolut matematik-lighedtegnet er et absolut-tegn-,men det målte er generelt i ubestemmelige relationer-matematisk relationstegn må da anvendes.Det betyder at atom tal for de enkelte partikler i protonens masse-struktur er ikke adskilte dvs skrives ikke (1+delta(t)),men da de er syntetisk forbundne skrives som følger (~delta(t)).Protonens ubestemmelig betyder at der ikke kan regnes i primtal,idet disse tal kræver påvist universiel proton-helhed.I universets vakuum-mørke rum -er der ikke en tal-enhedsorden,der kan anvendes til koordinering af vakuum. Et almindelig krav til videnskabelig verifikation er at der foretages en opmåling(=matematik i 1. grad),men det er ikke possibelt at foretage opmåling(direkte) af relative størrelse,idet de er afhængig hinanden-brøkstørrelser-jfr Einsteins almindelig relativitetsteori for al bevægelse.Uden opmålings possibilitet foreligger der ubestemthed sml Heisenbergs usikkerheds-relation.Einsteins relativitetsteoris ligning er imidlertid absolut,idet den fokuserer på det som er uafhængig af observatører dvs dens størrelser opfattes som absolutte-foranderlige,og skulle derfor kunne opmåles og dermed også kunne verificeres,men ligningens brøk kan ikke opmåles samtidig da den er brøk- talsyntetisk forbunden-,dermed foreligger umålelighed og ubestemthed.Det betyder at der en absolut ligning ikke er absolut,derfor mangler ligningen ubestemtheds-relationer.Det betyder at ubestemtheden kan udtrykkes på følgende måde: Nedenstående ligning,som er en korrektion til E(kin)=1/2mv(2), der fortæller at massen m varierer med hastigheden v,når v er nær på c: m(v)=m(h)/kvadratrod(1-v(2)/c(2)) til E(kin)=m(h)c(2)/kvadratrod(1-v(2)/c(2)) m(h)c(2) til E(kin)>/=m(h)c(2)/kvadratrod(1-(~X(v(2)/c(2))))-m(h)c(2) til E(kin)>/=((~(delta)m)-m(h))c(2) Antages masseændringen (~(delta)m) at føre til ændring i det totale fysiske system,-og derfor kan den totale energi defineres til E(~m)>/=E(kin)+m(h)c(2)=m(h)c(2)/kvadratrod(1-v(2)/c(2))=mc(2) derfor E(~m)>/=mc(2)---->((E(~m)>mc(2)) eller (E(~m) Masse-forøgelsen (m(v)) antages i almindelige relativitetsteori at rumme oplagret gravitationskræfter-når hastigheden v er nær c,så der reelt sker en masse-sammentrækning=masseenergi koncentration med magnetiske tyngdebølger(energibølger).Stof som bliver impuls påvirket bliver til stoflige varmestråler(strålestof).M((x)+p)-->E((x(~m)).Det kan betyde at tyngdekraften er blot en masseeffekt.-Indlejrede-varmestråler=~energimasse>/=stofmasse og indlejrede usynlige mørke varmestråler= ~mørk-energi>/=mørkt-stof:=E(~m).Dette viser at varmestråler er tillige stoflige,der stammer fra atomstof eller mørkt stof-.Teoretisk spørgsmål er om det mørke stof-delta(t)) har sin egen elastiske-struktur m=(t(n)(+)E(~m)) og/eller om det har en almindelig atomstruktur M=(t(n)+E(m)),hvor E(~m) er tilnærmet ~(delta(t)).Eksempel herpå er1 liter flydende vand H20=mørk stofmasse(m) acceleration til 1700 liter mørk energimasse vanddamp=E(~m).Der er altså tilført varmekinese.Vandd amp kan fortættes til flydende vand ved varmetab. Et alment energi-princip er at energi altid stammer stof og energi må derfor være stoflig.Om energien altid stammer fra atomstruktur stof er upåvist. Altså indlejre mørkt stof m=((t+/-delta(t))+Q)--->indlejret mørk varmestråle-energimasse E(~m)= (t+/-~delta(t)).Det betyder at både indrejret mørkt stof og indlejret mørk energi er/kan være syntetisk proces- forbunden med anden atomstof-t.Eksempelvis gælder at en ladningsløs fotonkvant(lys)= E(~m) kan sendes og indlejres i et atom.Dette indicerer at atomet rummer mørkt limstof/mørk stofenergi i protonen og dets elektroner.I almindelighed antages dog at fotonkvant er \u201dmasseløs\u201d.Altså mørk stofenergi(~delta(t)) stammer fra mørkt stof (delta(t)).Varmestrålerne rummer mørk stof-energi,som antages at forårsage varmestrålers bevægelse og vedvarende acceleration ved kædeprocesser efter Big Bangs stof-reaktor i universet.Vedvarende universielle kædeprocesser kræver altid vedvarende mørkt stof og vedvarende mørk energi.Vedvarende accelerations-udvidelse sker fordi kædeprocessens omverden- det mørke vakuum- er i negativt tryk og er i negativ tyngdekraft. Tekniske måleinstallationer produkserer altså opregnede(indirekte) tal.-og umåleligheds-princippet fører til at der ikke foreligger opdatering(data-måltal),derfor gælder: Om relationen: v(2)/c(2)=~X gælder,at når v og c opfattes som absolutte opregnede størrelse der kan beregnes hver for sig ved V=S/T -C=S/T og derefter omregnes,-men det betyder at selve relationen v(2)/c(2) er umålelig og rummer dermed ubestemthed. Matematisk kan der altså ikke regnes korrekt videnskabeligt med opregnede tal. Videnskabelig må opmålte tal ikke omregnes,idet et krav i videnskaben er at måltal skal være uberørt for at være troværdige.Altså v/c-(uberørt)~/=kvadratrod v(2)/c(2)-(berørt). Eksempel på opmåling og matematisk sætning: Pytagoras sætning for retvinklet trekant,som er en morf figur med indre matematiske mekanisk egenskaber: a og b er linjestykker,som antages at kunne opmåles c(2)=a(2)+b(2) er et matematisk bevis,der gælder katetesætningen a(2)=xc,b(2)=yc,der er en matematisk mellemproces: a(2)+b(2)=xc+yc=c(x+y)=cc=c(2). Verifikation af sætningens sandhed kan kun foretages ved opmåling,som giver en (sanse)erfaring. Einsteins var logisk positivist dvs hans matematik anerkender kun det som kan erfares, og afviser spekulation over det,som ikke kan erfares.Det er et problem om relation v(2)/c(2) er spekulativ, idet den ikke kan måle-erfares.Det er således usikkert om der ved et amorf-proton eksisterer matematisk relativitet og matematisk symmetri.Når mennsket opfattes som en fælles morf mekanisk videnskabelig indretning skulle der være en matematisk fælles mekanisk-kvotient(kraft) mellem Afd I og Afd II i Semmelweiss oversigten.En sådan fælles matematisk mekanisk kraft(morf proton=egen tilstand) kan ikke påvises.Det vil sige at alle dødsfald antages at være varierede kræfter i amorft proton.Umåleligheds-principper gør det ikke muligt at påvise reel kausalitet,- en eventuel påstået atom-sammenhæng må videnskabsteoretisk og filosofisk-Kant- betegnes som pseudo-kausaltda atomfysikkens matematiske ligninger er opbygget på uforbindende måltal og det tillige gælder at atomet ikke er påvist målbart dvs der kan ikke foretages reelle (sanse)erfaringer jfr ubestemtheds-princippet.Ved det absolutte atom-nulpunkt(-273.x C) foreligger teknisk umålelighed. Mørkt stofmasse kan altså antages ikke at have partikel natur og dermed heller ikke har sædvanlig definert atom struktur. Sammenfattende gælder videnskabelig umålelighed idet alle tal og disses systemet er konventioner dvs disse systemer er ikke påvist at være aksiomatisk fuldstændig induktive.Specielt er atom-ligninger konventioner.-Da de som sagt ikke er målepåvist,hvilket så betyder at disse ligninger er modellerede og dermed er de ikke kausale.Problemet er herefter om de matematisk ligningoperative og regneoperative.Idet betingelse for atom-aktivitet er at energierne er syntetiske forbundne Ex ~delta(t) eller t+delta(t),som også kan skrives i parentes (t+~delta(t)) eller (~delta(t)). Opdateret d. 31.7.2010 Opdateret d. 5.7.2012