Om Denis Diderot(1713-1784)

Diderot mente at materiens masse ikke er dødt stof.Atomerne besidder en potentiel kraft som giver en mulighed for liv,som kan skabe bevidsthed.Se d`Alemberts drøm side 14.Denis Diderot.Informations Forlag 2009.Men den enhed som karakteriserer bevidstheden kan Diderot ikke forklare ved en mekanisk sammenføjning af smådele.-----E(0!)=(E(kin)(+)E(pot))=(xi),som siger at materiens stofliv er en energisyntetisk-energi-ubestemthed.Fænomen erne klæber sig til det materielle.

Derfor er der tvivl om årsag/virkning er stabil og om hvad der er årsag eller virkning.Ergo atomet er altid en forbunden del af materien,det betyder at proton er plastisk-elastisk og sitrer- E(0!).Materien giver atomet substans.Det må antages at atomets matematiske funktionalitet tillige er afhængig af materien.Derfor må syntese-ligningen E(0!):=(E(kin)<(+)> E(pot)) eksistere,som tillige er energi-elastisk.Synteseligningen er generelt ikke i ligevægt.Materie-atom procesvarianserne udtrykkes ved de elastiske tegngrupper <(+)> .Synteseligningen rummer også materie-atomemergente procesenergier.Det betyder at elektronenergier er kun regelmæssigt elastisk-bunden(omskiftelig-bunden) til de fire andre naturkræfter i synteseligninger,og elektronbevægelserne er ikke påvist at være deterministisk bundne,hvilket tillige kan forklare Heisenbergs ubestemtshedsrelationer. Se Virkelighed/Matematik Afsnit 5-kvarkreaktioner på energi stofsynteser.

Og elektronenergier er altså ikke blot mekanisk bundne til en proton,som er Bohrs og andres grundopfattelse af atomet.

Hvilket kan gøre forklaringen af E=hv(frekvens) svær,som er en mekanisk lovprincip ligning,som altså kun består af immaterielle-elementer.Et mekanisk ligevægts- lignings - lovprincip må kun indeholde materielle-atomdele for at være regnbar.E=hv(frekvens) rummer imidlertid fotonkvanter som er masseløs.Altså kan E også antages at være en varmebølge-effekt(forbrændinger(i stedet for kun at være kvanteffekt)) ved at der kan frigøres elektroner ved påvirkning af kohærent fotonlys på metalplade.Ex skrives således E:=(h((ir)Q))v(frekvens) er dog imidlertid noget energidiffus.Kvant- effekter er altså ikke påvist at være energihomogent dvs energiensartet.

Einstein mener at kvantefysikken snarere er metafysikers filosofi end en fysikers.Den metafysiske filosof Spinoza(1632-1677)- var fuldstændig overbevist om alle fænomeners kausale afhængighed på et tidspunkt,da de gunstige resultater der fulgte af bestræbelsene på at opnå viden om naturfænomernes kausale forhold,stadig var ganske beskedne.Einstein udtrykker hermed på trods af moderne fysik en fast bundenhed til det nittende århundredes syn på determininisme og kausalitet.Som Einstein tilsyneladende mener også gælder metafysikken.----E=hv(frekvens) kan opfattes som en metafysisk- substansløs-ligning,idet det er uafklaret hvad fænomenologisk masse er,altså fotonkvant-m=~x.Fotonkvantet er grundlaget for en elektromagnetisk bølgenatur,hvilket betyder at frekvenser-bølger er substansløse,idet elektromagnetiske bølger har gennemtrængelighed.-Klassisk fysik mener at lys derfor må have partikelnatur for at lys kan have substans.Da der ved målinger sker en materialisering af atomenergier kan disse principielt kun være i ubekendte matematiske-relationer---x,y mv. Matematisk analyse: E=hv(frekvens):E,h,v(frekvens) er ikke materielt påvist idet disse er immaterielle størrelser,der er altså materiel-energiubestemthed i forannævnte ligning,derfor y=hx y/h=x h/y=1/x y(1)=1/x. Atom-immaterialiteten betyder at disse energier er bøjelige og bevægelige dvs at de er tillige ikke endelige og fuldstændige. Det er antageligvis nødvendigt at have sammensatte materie-atomenergier for at have stråling(frekvens).Når der er umålelighed betyder det at der er atomar ubestemthed.Se Heisenbergs princip dvs ingen måling er fuldstændig og endelig Ulighedstegn repræsenterer ubestemthed,mens lighedstegn viser bestemthed som ikke er atomart påvist. Einstein har ikke påvist universelt hvordan immaterielle størrelser er matematisk er forbundne.På grund heraf kræves videnskabelig forsigtighed og videnskabelig etik,som skal anvendes som generelle videnskabelige principper. Ligevægt-problemet: Efter tidligere tiders opfattelse var varme det stof ,der må eksistere uden dele,dels fordi eksistensen af sammensatte ting indebærer eksistensen af usammensatte, dels fordi de må have må have evnen til at være virksomme(kraft/energi).For at noget kan have en sådan evne må der være en enhed med vedvarende individualitet,og det må derfor være uudstrakt-,helt uden rumlige dele, Se Leibniz om absolut mindste størrelser som han kalder monader,som en absolut substans der eksisterer i kraft af sig selv.Descartes mente at der var en energi-vekselvirkning-synteseteorien-Den moderne strengteori forklarer tyngdekræfter som temperatur- påvirkelig elastiske elastikker,som er bøjelige,sammentrækkelige og udstrækkelige,som skulle have lighed med en membran som er en energisyntetisk tynd elastisk plade.Membran er temperatur påvirkelig.Der er imidlertid problemer med tyngde-elastikkernes materialitet.I partikelfysikens teorier fremstilles udveksling af kraft som overførsel af en kraftbærende partikel,men i strengteorien opfattes det som forårsaget af et mellemliggende system forbundne rør(strenge).Lukkede rør(strenge) kan tilsammen danne flader i to dimensionel-rumtid (x,y)=(rum,tid).Hvis alle elementarpartikler opfattes som strenge er det måske mulig at finde en samlet kvanteteori som gør rede for alle fire fundamentale kræfter.Det er imidlertid ikke sikkert at materialitet er ens for de fire fundamentale kræfter,derfor er det ikke sikkert at de fundamentale kræfter i rumtiden kun er opbygget som strenge som strengteorien forklarer,idet atomet er stofsyntetisk-dvs en elementarpartikel er tillige stofsyntetisk.Aristoteles påstod bl.a.,at ilden var et af de fire grundelementer(ild,vand,luft,jord),hvoraf alt var opbygget. Kaos betyder oprindelig på græsk at elementernes er uordentligt sammenblanding(uorden,forvirring)før skabelsen,sml Heisenbergs ubestemtheds-princip om virtuelle partikler(mørkt stof) som tillige eksisterer før skabelsen.Det vil sige at der mangler matematisk fællesnævner for elementerne alene dd. Lavoisier fremsatte omkring 1780 teorien om at varme var bevægelse af stoffernes mindste dele,altså en form for energi.-- Den kinetiske varmeteori siger at et stofs temperatur afhænger af dets atomers og molekylers bevægelser.Varmetilførsel eller forhøjelse af temperatur vil bevirke forøgelse af partiklernes gennemsnitshastighed.Afkøling eller temperatursænkning bevirker formindskelse af partiklernes gennemsnitshastighed.Hurtigt-bevægede partikler indtager større rumområde end mindre hurtigt-bevægede partikler.Tilstandsform og temperatur er et udtryk for molekylernes bevægelsesenergi.Tilstandsformen bestemmes bl.a af temperatur og trykket.Ved sammenstød med andre molekyler vil et molekyles hastighed stadig forandres. Materielt mekanisk ligevægt-årsag og virkning er et lovprincip der er lagt grund i atomfysikken af Bohr og Einstein-det selvmodsigende i Einsteins ligninger er at han opfatter masse som ikke konstant,men som en bevægelse fremtrædelsesform-som en energi- og anvender matematiske lighedstegn herfor E=m(h)c(2),hvor m(h) er fænomenelogisk masse.Det er tvivlsomt om en sådan (im)-materialitet er mekanisk regnbar,idet den er tillige luftig og derfor ikke er konstant--.Hans forudsætning er ligningen energi=effekt*tid som han mener er Konstant - .Idet atomenergier er energisyntetisk sammensatte, dvs komplekst forbundne,og disse er kun i regelrelationer-altså materie-atomenergierne kun procesregelmæssige,sker materie-atombevægelser tillige i et udefineret ujævnt tyngdeområde på grund af mørke materie-atomstof-energier.Big Bang er altså ikke som påstået af Bohr og Einstein atombevægelser der foregår i et afgrænset defineret jævnt rumfelt som har fysiske egenskaber til at overføre (Newtons l lovprincip) et matematisk kausalt elektromagnetisk bølge og elektromagnetisk felt-tyngdefelt.-- I den klassiske fysik påstås at derfindes en æter som skulle være et medium for at lysbølger tænkes bølge sig deri.Et sådan medium er ikke påvist.-BIG BANG-teorien eller andre skabelses-teorier, opfattes som universets egen tilstands-teori..Det er altså ikke påvist at universets tid og atomhistorie er begyndt ved BIG BANG på grund af atomenergibevægelsers ubestemthed,som ikke udelukker at universet stadig er fyldt med eksempelvis +p og -p partikler i det mørke stof syntetiske-energi rum.Efter BIG BANG-teorien skulle disse energier allerede være opbrugt.Sammenlignes det med DNA-RNA kan det antages at menneskets stamceller også kan rumme nedarvet dyrisk energivæv (viser dermed massiviteter) som tillige kan rumme implikative bakterienergier-proces(s)ser bevægelser og energi-islætter.-E(0!):=(E(kin)(+)-----)viser matematiske energidifferencer og energiubestemtheder.-Eksempelvis celledelingsevnen kan være en nedarvet og bevaret bakterieenergi-procesdel i stamcellerne.Det samme kan også gælde evnen til DNA-kopiering,som også kan være en nedarvet bakterieenergi-deling af gen-celler,idet celledelinger synes at være en historisk vitaldel af liv&livsproces(s)ser på jorden- Ved enhver bakterie- kopiering og DNA-kopiering går imidlertid noget gen-cellemateriale tabt,som kan give langsomme gencelle- forandringer-.Altså rummets atomenergi&bevægelser kan være nedarvet på celledelingsevne-niveau fra baktericelleenergier til DNA-RNA-celleenergier. Matematik sætningen om energisyntese E(0!):=(E(kin)(+)E(pot))=(xi) betyder altså derfor at der tillige er nedarvet DNA-RNA energidifferencer i DNA-stammen som betyder, at der kan være procesreaktioner som er energiubestemte. Opdateret d. 1.10.2010