Kvantisering:

Kvantisering er at danne massiv(hierakisk-konstrueret) atommekanik,hertil kræves

1. konstanter(nanokonstanter) og som sættes i samlet endelig smådele

2. geometri

3. Måleabsolutisme er en betingelse for bindende regnbarhed.Generelt er matematiske ligninger massive og derfor passer de til mekanik.

4. Stoflige atom energisynteser(massiviteter pga E(0!):=E(kin)<(+)..som kan være kaotisk stoflig energi-synteser,men som kan stabilseres(udjævning) ved sekundære udlignings-proces(s)ser) giver problemer med konstanternes troværdighed,- og om atommekanikkens konstanter er bindende og holdbare,idet atomenergi-arterne er bevægelig forbunden.Grunden til at man ikke altid kan energi-udligne atomerne ex medicins er at atomerne tillige rummer energi-elastisk udviklinger i disses kerner-, og kernerne er altså ikke blot energimassive og uforanderlige som er grundlaget for Bohrs atom-model om egen tilstand.Derfor eksisterer stoflige variable energisyntiske-relationer jfr Virkelighed/matematik side 12.som viser forskellige kerne-energisynteser-Afsnit 5- kan altså give formodet barselsfeber.Ex sygdomsfremkaldelser(patogene) antages derfor at opstå ved mørke kerne-energisyntese-omskiftninger.På grund af umålighedsprincippet kan det ikke bevise at ex elektron er energi-homogen og energibestemt og dermed er bindende kvantiserbar.Det betyder at elektronen implikativt kan rumme mørkt-energistof,-~X

5. stof.Heisenbergs usikkerhedsrelation indicerer at elektronen ikke er

6. energibestemt(energi-ensartet) og energihomogen(energimassiv),men viser at atomets kerne-energisynteserne er komisk-bevægforbunden,og at der sker indre elektron energi bevægelsesomskiftninger og dermed sker også ændring af elektronens bevægelsesretning som er (u)-regelmæssig-kaotisk(det betyder at atomet ikke er stofligt og energimæssigt geometrisk bygget)- dvs implikativt betyder dette at elektronen er stofsyntetisk og dermed er tillige energisyntetisk-forbunden med de andre naturkræfter.Altså de fire naturkræfter er ikke ligeligt fordelt og er tillige forskellige i stoflighed og er processyntetisk bevæg-forbunden.Der er altså et atomenergi processyntetisk område og der er et molekylær stof energisyntetisk område,der er elastisk forbunden med det atom processyntetisk energi-område.Jfr Heisenberg usikkerhedsrelation implikativt.Derfor er hidtidige atom-matematiske ligninger ikke stabile,og dermed heller ikke troværdige og bindende,idet elektronen mangler grafisk orientering i rum og tid.Heisensbergs matrix-teori som er retangulær matematisk opstilling-(morf matematisk figur)- af elmenter i række og søjle af (delta)q (delta p)~h,som er udsagns-udtryk,og er mekaniske størrelser som har størst mulig iagttagelses nøjagtighed ved ovennævnte relation.Matrix-teorien er en usikker-relation når atomenergier tillige er elastiske.

7. Ergo minder kaotisk elektron-bevægelser om at være analogt med mørke-atom energisyntetiske forbunden ~X-proces(s)ser.---Et kosmisk eksempel på at de fire naturkræfter ikke er ligeligt energi-fordelt er planeternes elliptiske baner omkring vor solen.---Det er altså ikke påvist at atomets er energi stabilt,men det er antaget i atomfysikkens kvantemekanikken,det vil sige at videnskabelig dokumentation kræver energi stabilt og massivt atom.-Det samme gælder et kvant som er defineret som den mindste mængde hvori elektromagnetisk strålingsenergi kan omsættes til stof.Det er altså ikke målepåvist,-det er kun antaget at et kvant er stabilt kvantemekanisk.For anvende modus ponens og modus tollens er stabil testimplikation nødvendig da hypotesen er givet som en sætning som skal påvises ved fast testimplikation.Da dette ikke er muligt i atomfysikken er det kun antagelse-(princip-teorier)-jfr umålighedsprincippet.Dvs der er tvivl om målesubstanserne hvad er det der er målt?.Problemet er om det måleapparatet der måler eller om der reelt er målt noget atomsubstans.Jfr energisyntese-princippet der medfører umålelighedsprincippet for atomet.Altså er tekniske målestandarder ikke analogt med evt upåviste atommåltal.----Kvantemekanikken bygger altså på klassisk fysik som har sit grundlag i geocentrisk kosmologi.Rumenergier herunder atomenergiers energi-elastiskebevægelser er ikke kun underlagt geocentrisk kosmologi,men er også kosmiske forbunden.Sml Einsteins specielle og almindelige relativitetsteorier om -fænologisk- massebevægelighed.Hvilket betyder tillige at initialsystemer og henførelsessystemer for bevægelseslovene ikke kun kan være geocentrisk komisk definerede og opbyggede.De er kosmisk ~~X-ukendte,men de er antaget at være ens i alle henførelsessystemer af Einstein.Målestandarder er altså ikke lovtal,men er kun x-hyppige tal----E(0!).-Matematisk filosofisk problem er, hvad der er forskellen på en atommekanik i geocentrisk kosmologisk forstand og en atom-procesmekanik i komisk forstand i matematisk syntaks-sætningslære.Eller sagt på anden måde er det possibelt at påvise massiv-punkter for atomenergi synteser.Geocentrisk kosmos energilove kan kun udledes ved medtage de kosmiske mørke kerne-energisynteser,det er på trods af Hubbles kosmologi om homogen energibestemthed og egen tilstand,hvilket implikativt kan modsvares af Heisenberg energi ubestemthed-teori,idet Hubbles kosmologi ikke har medtaget rumenergi synteser og dertil hørende energiudviklinger.

8. Atomernes proces-ligninger er eo ipso energi-syntetiske,idet de stofligt stammer fra det komiske og atomerne er tillige forbunden med det geocentriske kosmos.Derfor er et videnskabeligt problem om

9. induktive og deduktive undersøgelse er videnskabelige holdbare,idet

10. energi-mørkstof problemet er om atomerne kun rummer et masssivt mørkt-stof eller om atomerne tillige rummer et elastisk bevægeligt mørkt-stof.Ex mutationer er stødvis forandring af organismernes anlægspræg dvs de arvelige egenskaber-DNA-RNA,dette tyder på at atom-organismerne er energielastisk.Dette giver problemer med forståelsen af atomar årsagsforklaring.En begivenhed x kan forklares ved,at x betragtes som en virkning forårsaget af en række årsager a,b....n.Siden Hume har været det almindeligt blandt empirister og positivister at identificere årsagsforklaring med deduktiv-nomologiske

11. forklaring.I moderne videnskabsteori er det imidlertid blevet almindeligt at skelne de to forklaringer fra hinanden,da henvisningen til regelmæssige lovsammenhænge bliver betragtet som et godt kriterium på at der foreligger årsagsammenhæng,men er ikke i stand til at redegøre for hvad det nærmere vil sige(tolkes),at der foreligger en årsagsammenhæng.Det er altså uklart om årsag a,b....n er massiv knyttet til virkning-x.Det er kun antaget udfra en almen lov og en række specielle omstændigheder(initialbetingelser) ved deduktiv nomologisk forklaring.En almen lov(hypoteser) for atomerne er altså ikke påvist,fordi det kræves tillige at den er fuldstændig, modsigelsesfri og uafhængig. Umåleligheds-princippet fører til at der kun kan findes initialer,der ikke umiddelbart kan relateres til påviste atom-initialbetingelser.Implikation-hvis,så -er ikke påvist at være atommassiv,da den i så fald skal være tidsbevarende for at være gyldig og bindende se Philon opfattelse,hvilket udelukker atomelasticitet og disses bevægelser,dette kan ikke være rigtig på grund af atomenergisyntese-princippet.Det betyder at implikationen -hvis,så- er ad hoc,som ikke er bindende se Diodorus om disse implikationers tid, gyldighed og bundenhed.Implikationer og mekanik bygger altså på et atomart varmegennemsnit og atomar gennemsnitshastighed.Det er svær at påvise hvad en stoflig\ varmekonstant er på atomplan.Hvilket Bohr implikativ har forudsat at en fast stoflig atom-varmekonstant eksisterer i hans teorier om atomets egen tilstand. Det er usikkert om en fast stoflig varme- konstant eksisterer jfr atomenergisyntese-princippet-atomerne er i stadige varmebevægelser-,men det kan antages at x- bevægelige varmeproces(s)ser eksisterer på atomplan.Atomet egen tilstand kan antagelig findes ved -273,x C ,men isåfald er det ikke påvist at Bohr atommatematik gælder for atomets egen tilstand.Gennemsnitbetragtninger-(statiske-tal)- er ikke universielle,-er ikke reelt implikative(dvs tvangsfrembragt ved måleapparatur) og er ikke generelt gyldige.Disse gennemsnitstal er derfor ikke reelt brugbare til videnskabelige implikationer.Verifikation ved implikation er derfor ikke troværdige jfr energisyntese-princippet jfr umåleligheds-princippet Sml

12. med Virkelighed/matematik side 12 om de 5 relationer der viser atomenergi synteserelations-teorien.Det kosmiske bevæg-univers giver også atomelasticitet,hvorfor matematiken i det geocentrisk kosmos må være atom-syntetisk relations-matematik,idet mørktstof er et kosmisk ubekendt stof og det er tillige upåvist i det geocentriske kosmos,da det er energiubestemthed Atom- og partikelbegrebet er ikke en påvist videnskabelig erkendelse,men er en definition.Derfor kan energisyntesebegrebet for datomerne være et legitimt videnskabeligt instrument.--Eftersom Heisensbergs ubestemtheds-relation viser at matematiske-atommekanikker ikke er holdbare og gyldige for atomet og dets fysik.I kvantemekanikken vil eksperimenter give information om kommunikation mellem forsøgsopstilling og et forsøgsobjekt,men denne information om kommunikation er ikke modsigelsesfri da den er implikativ(forudsætningsvis),og derfor er informationen kun en målværdi,som ikke er påviseligt og analogt med et reelt eksplikative(forudsætningsløst) atommåltal.Altså erfaring om atomet kan kun observeres,og hermed er sagt at erfaring om atomet og disses processer kan ikke udledes fra implikative informationer om kommunikation,der er adhomini satte,derfor kan det antages at atommålværdier kun er gennemsnitstal og derfor end ikke er atomar implikative.Videnskabens grundlag bygger på substans-analyser og bygger derfor ikke på ad homini forsøg påobjekter,da disse er underlagt tekniske restriktioner og definitioner.Det betyder at eftersom atomet er amorf kan der ikke konstrueres en absolut måleopstilling el-

13. ler målemetode herfor.Dette kræver påvist et separat morf atom.

14. Omverdensproblemet er ikke absolut,da der altid kan findes en mod- sigelse mod det absolutte-(determinitisk,årsag-virkning og energibestemthed-morf atom).Klassisk fysik opfatter omverdensproblemet som absolut,altså at den er modsigelsesfri og anvender derfor matematisk lighedtegn-.Matematisk ulighedstegn implicerer og anerkender modsigelsers eksistens-(indeterminisme,kaos og energiubestemthed-amorf atom).-Hvilket gør dialetisk øvelse vanskelig gennemførlig da der ikke altid kan findes et dialektisk svar på et spørgmål om amorft atom,idet atom-energisynteser(atom-energiindflettet,som tillige implicerer atomar-selvudvikling) ikke er analogt med atom homogene-energier(atom-energiopdelinger). Matematikeren Rene Descartes bygger sine matematiske analyser og sin matematiske synteseteori på det morfe,som han mener er tal udtømt.Det morfe rummer fællestal,mens det amorfe rummer fællestal tillige med idiografisketal-derfor er hidtidige fælles-atommåltal kun ca.-tal.Mørkt stof er antageligvis amorft processyntetisk materie-energi(er).Luften er med andre ord ikke energi-homogen,men er energisyntetisk variabel og derfor er luften i uregelmæssig processuel bevægkaos eller er bevæg-kaotisk se ex Semmelweiss i Virkelighed/matematik.Ex manglende atomar egen tilstand og atommekanik er spaltning af beriget uran 235/92 ved beskydning med neutroner.Uranen spaltes på flere måder,men kerneladning af de nye grundstoffer er 92.De fremkomne stoffer er radioaktive og afgiver beta-stråler(elektronstråler).-Elektronskyens struktur er bestemmende for atomets kemiske egenskaber,men elektronstrukturen årsags-forklarer ikke atomet.-Atommassiviteter skal forstås som sammensatte elastiske atom-energier.-Kosmosopfattelse og talopfattelse er forbunden(konnekte) til hinanden. -Umåleligheds-princippet medføre at målinger er manipulationer og opfylder derfor ikke almindelige videnskabelig krav om måleabsolutisme og uafhængighed dvs atomets målesprog er uklart på grund af rum-amorfitet og syntetisk atomenergi sammensætning,derfor gælder tillige det afledte ex streg=ln(1+(delta-t)) ~~ln(delta-t).-Eksistensen af atom-morfitet er en betingelse for at reelle bindende målinger kan foretages af en atomar egen tilstand-.Altså effekt målinger ex rumlige strålingseffekter L=AF=4pir(2)kT(4),hvor T er stjernernes temperatur er ikke analogt med stjerne substansmålinger som kun er teknisk matematisk målinger der er ubevægelig og tekniske beregninger med =0,- disse ligninger mangler altså matematisk bevægelighed- <0!>og minder mere om tal-kabaler uden påvist og troværdig atom-substantivitet.Ergo atomet bevæger sig ikke i et morft(lukket) energibestemt massivrum,men atomet bevæger sig i et amorft(åben) energisyntetisk(energiubestemt) massiv-elastisk-rum.Atomet selv er amorft dvs formløs.Bohr antager atomet er morft dvs har en fast form og dermed tillige har en fast egen tilstand.Ligningen S=VT,V er ikke en uafhængig kvantemekanisk konstant,da den er afhængig af V=S/T,idet der ikke findes en uafhængig ligning for V(2),som heller ikke er mekanisk smådel,men er tillige en immateriel størrelse(ustoflig)-Plancks konstant h er tillige ustoflig og energiuudstrakt og har derfor ikke fysisk udstrækning-S- .Bohr teori om atom egen tilstand kræver at de kvantmekaniske elementer(smådele) er uafhængige konstanter.Superpositionsystemet kræver at bølge-partiklerne er harmoniske dvs at sammenhængen mellem bølgelængde lambda og frekvens v er givet ved lambdaxfrekvens v =c er bølgenudbredelseshastighed/lyshastighed.--------------------------Exsvingningstid(t=1/v)=Ixlambda(bølgelængde)=h.Svingningstallet--- (v=1/t).Dette er noget problematisk at antage at bølgerne er harmoniske da atomerne er formløse og derfor er gensidig elastisk og varmebevægelige og derfor påvirker hinanden.Effektligningers troværdighed er afhængig af Bohrs teori om atomets egen tilstand gyldighed konkret som universielt.Teori herom er ikke påvist,men er falsificeret ved bl.a.Heisenberg teori om bevægkaos i atomet.De mest troværdige ligninger generelt er af første grad .Det er ej heller possibelt at danne troværdige grundligninger når der kun haves upåviste(usikre) atom-delmåltal,som ikke er absolutte måltal jfr umålelighedsprincippet.Umålelighedsprincippet fører til matematisk symbolisme dvs at matematiken skal tydes og fortolkes.Det er altså ikke tilstrækkeligt med med klassisk fysik rum og tids koordinater da disse bygger på mekaniske størrelser ex E,I osv.Kvantepostulatet søger sin korrespondense i klassisk fysiks absolutisme og de dermed opståede matematiske og mekaniske størrelser

15. -----------------------------------------------------------------------------------