Teoretiske hovedlinjer: Hovedlinjerne mellem Bohr og Einstein er generelt om atomstof er i kraftstof-tilstand som regnes i N eller er i energistof-tilstand som regnes i J. Heisenbergs usikkerhed-relation betyder at atomstof ikke er bevist entydigt at være kraftstof og heller ikke bevist at være entydigt energistof.Er derfor kaotisk proces og ulighedsrelation.-Indeterministisk som betyder at atomstof er i ~ X-proces(s)ser.Det betyder at måltal fra atomstof er matematisk inkommensurable med klassiske mekaniske ligninger for kraft i N og for energi i J . 1 Newton N=kg m /s(2)-kraft-defineret standard-enhed. 1 Joule J = kg m(2) / s((2)-energi eller arbejds-defineret standard-enhed. 1 N mv stammer fra Newtons klassiske mekanik,som Bohr og Einstein også mente refererer til atomfysikken - kvantemekanikken. Måleinkapacitet af atomstoffet betyder at måltal ikke kan være reelle atomstofs enhedstal dvs genstandstal. Kvantemekanikken måles imidlertid i eV (mikro-volt) som omregnes efter klassisk fysiks kvante-bestemte enheder.Plancks konstant er i eV sec-Joulesekund= J s.Det er dog ikke bevist at eV er det rette mål for atomstof- aktivitet herunder elektron-aktivitet som på grund af umåleligheds-princippet må opfattes i ~X-enheder. Teknisk foreligger der altså et signalproblem,idet der er signal-forvirring i måleøjeblikket,idet atomstof er energi-syntetisk.Det menes at signalerne stammer fra de fire fundamentale atomstof kræfter der må være i indre bevægelse da der eksisterer målesignal-bevægelser-Om når atomstof er i ekstrem signal-forvirring se Semmmelweiss tilfældet,-og Alain Aspect eksperiment-.Kvantemekanikken bygger imidlertid på Plancks kvantehypotese(signal) og Heisenbergs ubestemtheds-princip-E=hv(frekvens).Det er dog ikke bevist at atomstoffets tid kun er en absolut mekanisk tid(kun afhængig af ur-fjeder eller lignende) på grund af indre processtoffer i atomstoffet.Mekanisk ur består også af atomstof.Atomstoffet tid har også bøjelighed da ur-fjeder også rummer processtofs variabler-mørkt stof-,som er elastiske enheder det vil sige f(E)=(hf(s))v(frekvens),idet f(s) er atomstof tidsproces(s)ser,og derfor ikke kun er en entydig mekanisk enhed. Klassisk fysik og mekanik enheds-standarder: Omregning fra eV(mikro-volt) til arbejde eller energi: Energi = effekt x tid. Effekt er Watt (W) = V A = J / S = kg m(2) / s(3). Arbejde eller energi J= N m =W s =kg m(2) / s(2) De fleste atomfysiske ligninger kan skrives på matematik formen y=kx.Sådanne ligninger kan have fælles-skæringspunkt.Det matematiske filosofiske spørgsmål er om dette fælles skæringspunkt er generelt bindende eller konkret bindende.Bohr mente at da det er kraftligninger i N er det generelt bindende i fysisk fællesskæringspunkt,derfor kan gøres generel kvantisering fra de fysiske ligninger.Matematisk må det dog fastholdes at fælles-skæringspunkt kun er konkret bindende.Det er altså ikke klarlagt om enhederne Newton N og Joule J er matematiske enheder for atomstof på samme måde som de reelle tal R er enhed for ligninger y=kx mv.Enheder(ne) for ~X atomstof er ukendte,derfor kan der kun matematisk dimensioneres i oversigter da der ikke foreligger et reelt målebevis for atomstofs genstandstal. Kvantemekanikkens princip er derfor en enheds-mekanik der betyder at enhederne passer i ligningerne,men uden at de dertil hørende atomstof-måltal er påvist at være matematisk bindende jfr umåleligheds-princippet,- der tillige betyder at ubekendte atomstof-enheder eksisterer eller kan eksistere med mørkt processtof. Atomstof / \ / \ processtof(med mørkt stof) mekanisk stof kvant-ubestemt kvant-bestemt syntetisk genstandstal entydig genstandstal Det kan ikke bevises at atomstof er mekanisk stof på grund af umåleligheds-princippet.Det er derfor tillige uvist hvordan atomstoffets primiske grundtal er og hvilken matematisk form det har.Når atomstof er processtof betyder det at måltal kan opfattes atom-historisk evolutionært det vil sige at atommåltal pt er afledte tal,som dog kan udledes-eksempel på sådan form er kvadratrods-tegnet.Det betyder pt at atomstof kun kan matematisk dimensioneres eftersom atomstof er historisk evolutionært-idet fysikeren Alain Aspect i 1982 skød en elektron gennem en plade med to huller,og bag ved pladen var en plade uden huller,men på den plade kunne ses hvor elektronen ramte.Når han skød elektronen gennem pladen med to huller bevægede elektronen gennem begge huller og ramte pladen to steder.Anbragtes et måleapparat(men der foreligger dog signalproblemer) foran et af hullerne i den forreste plade så man kunne se hvilket hul den passerede så opførte elektronen sig normalt og valgte kun et af hullerne.Fjernedes måleapparatet passerede elektronen begge huller som før.Der kan således ikke gøres rede for den reelle måleerfaring om atomstoffets årsag-virkning.Måleefaringer kan derfor kun gøres på atomstoffets effekt-plan og det er altså selve teknikken der producerer måltal. Der findes to forklaringer på elektronens opførsel.Den ene er Københavner-fortolkningen som siger spørg ikke hvordan elektronen ankom,men accepter hvor den ender-invarians.Der er også teorien om mangeverdener.Mangeverden teori siger at elektronen befinder sig alle steder samtidig-varians-,fordi der er et parallelt univers for hver eneste possibilitet.Den siger altså at naturen har øvet sig i et uendeligt antal universer for hver eneste lille possibilitet.Mangeverden teori viser således at disse verdener har forbindelse med hinanden,som er i lighed med parallelforbindelser.Kvantemekanikken kan altså forklare hvordan liv opstod uden gud.Se hertil Virkelighed/matematik-Semmelweiss tilfældet,som indbefatter teori om atomstofs energi (kryds)-relationer med energi E(0!):=(E(kin)<(+)>E(pot)) på grund af indlejret atomstofs varmestråler/energibølger der er grundlaget for atomstoffets syntetiske energi-proces(s)ser,som tillige kan vise elektroners-parallel verdens entropi.Det er således uvist om atomstoffet har proportionalitet i overstemmenlse med Newtons love.-Og at der ikke eksisterer entydigt statistisk udfald som derfor må omskrives til P(A)+P(B)+P(~delta t) > 1.Det betyder at proton,elektron,DNA,RNA og cellemasse mv er klimatiske på grund af mørk stofmasse.En diagnose for en bestemt sygdom kan altså have atomstofs energi-variation,og dermed ikke entydigt molekylært bundet,idet parallel-universet giver atomstof vitalitet.Kvantemekanikken E(0)=Epot +Ekin giver ikke atomstof vitalitet da den bygger på urokkelige konstanter. Teknisk umålelighed betyder at måltal kun kan opfattes som relations-tal,der kun kan dimensioneres og begrundelsen herfor er:mørkt stof gør atomstof til plastisk/elastisk processtof med sine asyntetisk~X-bindinger,-hvilket vises ved Alain Aspect eksperiment.Derfor er der grund til at mene at atomstof ikke kun skal regnes kvantisk,men også kan regnes processuelt.. Umåligheds-princippet betyder at der kun gives matematisk symbol for atomstof -ex ~X:= kvadratrod(~)xX .Der kan altså ikke bevises rationalisme i måle-grænse- området.Mørkt stof bruges til at forklare eksempelvis stjernernes hastighedsfordeling i galaxerne. Mørk energi bruges til at forklare at supernovaeksplosioner at universet udvider sig hurtigere og hurtigere(acceleration). Ekskurs:I Dostojevskis Idioten lærte os at den der ikke kan fatte kan heller ikke erfare. .Umåleligheds-princippet betyder at der er tvivl om atomstoffets måle ~X-indhold betydning og dermed er det ikke possibelt at fastlægge atomstof erfaringer ved endeligt matematik bevis eller anden endelig dokumentation.-For at fatte en atom-mekanisme kræves altså reelle måleerfaringer,da den skal være måle-opbygget.Kvantemekanikkens grundlag menes at være tro.Altså i videnskaben skal man være forsigtig med at sætte tro(tro på tegn)=erfaring idet der i såfald mangler reelle bevisligheder.Løsningen af omvendte Fermats ligning Z(N) ~( X(~N) | + | Y(~~N)) kunne beskrive spaltningen af atomstoffet som elektron,DNA mv ved ligning.Det er dog upåvist at der sker en spaltning ved Alain Aspect eksperimentet.X kunne være særlig ny energi.Y kunne være en anden ny energi og Z er den oprindelige elektroniske energi.N er derfor X,Y,Z fælles potens-bindingsenergi.Ligningen er ikke bevist eller modbevist som almindelig sætning hvilket må være krav for at den kan anses som forklaring på atomstoffets elektron,DNA mv.Det er tvivlsomt om løsningen når X,Y og Z er nanotal og den mangler entropi-led.Det betyder Fermats ligning x(n) + y(n) = z(n) er mekanisk opbygget-et mekanisk univers er altså et sammenbundet jævnt plan-,og er således ikke bygget-processuelt da den ikke er relations forbunden med verden da grundlaget for den er eksempelvis de såkaldte pytagoræiske tal;et sådant løsningssæt er x=3,y=4,z=5,som ikke er konjugerede tal,mens den omvendte Fermat ligning kan opfattes som en konjungeret procesligning i verdenen. Det kan altså give forskelligt resultat,idet det ikke vides hvilken struktur absolut atomstof rummer.Altså man ved ikke hvad der måles på i atomstoffet da strukturen(tegning) er plastisk/elastisk på grund af det klimatiske eksotiske mørke stof i atomstoffet. Kvantemekanikken er kun gyldig såfremt atomstoffet er bevist at være mekanisk struktur,idet udregnet cirkel kun kan sammenlignes med en linje,da en cirkel kun kan tegnes. -Det er tillige uvist om atomstoffet kun er morf.Eksempelvis molekyler(atomstof) som iskrystaller er ikke en mekanisk struktur,men iskrystaller minder om en elastisk struktur(tegning).Det er derfor nærliggende at antage at proton mv også rummer elastiske strukturer som minder om en tegning.Atomstof kan altså have sine egne ukendte og ubeviste konjugerede talstammer.Det er derfor usikkert om atomstoffet som processtof er kerne(midte)-opbygget under hensyn til Alain Aspect eksperimentets viste resultater for elektronen. Opdateret d. 24.3.2011