Om atomet/partikel:

Det er ikke bevist ved kvantemekanikken at universet(rummet) kun består af partikler,som kun er mekaniske og kvant-bestemte,-det kan ikke udelukkes at der findes andre bevæg-energistrukturer der er kvant-ubestemte,som altså kun er relations-processuelle.

Intet er absolut måleligt kan filosofisk implisit betyde at der i partikelfysikken eksistere eksotisk mørkt stof idet det med sikkerhed kan antages at partikler ikke er genstandløse men må være stoflig;men intet er absolut måleligt kan imidlertid fortolkes således at partikelfysik er en upræcis videnskab og at partiklers måledokumantationer er uklare og usikre på grund af stadige partikel proces bevægelser.Partikelfysiks genstand er måltal.Genstand er nødvendig for at begreb kan eksistere-matematiske begreber-,derfor er målenøjagtighed væsentlig betydning for partikelfysikkens matematiks troværdighed,- at begreberne har entydig(matematisk ligmed) genstandtal(=tilstandstal) som er grundlaget for antagelse af årsag og virkning i partikelfysikken,idet entydige partikel påviste genstandstal er et krav til massive partikel-ligninger.

Mørkt stof er ikke obseveret ved detektering,men er atromnomisk beregnet og kaldes kosmisk klister.Det vil sige der er mere gravitations-stof end der astronomisk kan observeres-mørkt stof.

Bohrs aksiom er at definere partikelsubstansen mekanisk.Massiv(faste kvanter) definition,som er grundlag for kvantemekanikken,som bygger på Newtons partikel(massiv kugle)-princip jfr Newtons 1.lov.Kvantemekanikkens matematik består måletekniske vedtagne atomstof konstanter(punkter) som samregnes i ligninger.Da det er vedtagne konstanter der anvendes er det ikke videnskabelig bindende atomligninger.Tekniske konstanter er således ikke bevis for atomstoffets genstandstal.

Einsteins aksiom definerer partikelsubstansen ikke mekanisk,men den er elastisk rummelig(ubestemte kvanter).Einstein mente dog at atomfysikkens grundlag var Newtons partikel(massiv kugle)-princip jfr Newtons 1.lov.

Et partikel måltal kan altså ikke bevise om det er kvant-bestemt eller om det er kvant-ubestemt

Mørkt stof gør det altså uklart om der eksisterer kvant som konstant(punkt) eller som et kvant-ubestemt lille bevæg-stykke(prik).Mørkt stof er kvant-ubstemt fordi det forbruges i atomstoffet.

Hvilken betydning kan dmørkt stof for atomfysikken.

Mørkt stof er indiceret eftersom partikler har proces-evne eksempelvis kemi proces(s)ser mv-,idet partiklerne kan absorberes ind i hinanden.Mørkt stof er altså processtof uden entydig genstandtal.

Mørkt stof betyder partikel umålelighed,da den er energi-syntetiske på grund af mørkt stof.

Mørkt stof kan opfattes som ikke endeligt nanotal og ubestemt bevægtal.Altså kan der ikke på bindende måde anvendes skålvægt,som kun er en tilstandsvægt for entydige(homogene) massive masse-enheder.En partikel-masse kan altså opfattes som et procestal,da den er energi-syntetisk.

Det er altså uvist om mørkt stof er fast kvantum-bestemt for enhver partikel.Da partikler er emergente og evolutionære sml Darwins evolutionsteori er de antageligvis ikke fast kvantum-bestemte.Umåligheds-princippet betyder tillige at der mangler noget i partiklernes kvantums-bestemmelse.Det vil sige der er ubekendte massedifferenser ved atom-enheder.

Mørkt stof gør det uklart om partiklers generelle form er morf og amorf.Krav om entydighed genstandstals måling betyder at partiklerne skal være morfe.

Mørkt stofs eksistens kræver en anden partikel matematik orden end den kvantemekaniske.

Mørkt stof betyder at måleinstrumenters standarder ikke viser entydige måltal for partikler.

Mørkt er partikel limstof og energi stof og som antages at være et eksotisk indlejret partikel-stof

Mørkt stof betyder at en partikels masse ikke er et massivt matematisk genstandstal sml Hookes lov A(fjeder) er ulig partikelmassen,men i partikelfysikken sættes massen til A(fjeder)=partikelmasse. A(fjeder):=procestal er ikke bevist at være kommensurabel med partikelmassen=massivt tilstandstal Der er således tale om transformation,som ikke kan sidestilles med en direkte oversættelse.

Mørkt stof betyder at partiklen kan være dråbe.-Partikel(plastisk-elastisk dråbe)-princip sml Newtons 2.lov.Mørkt stof kan være partikel accelerations-stof.

Mørkt stof betyder at partiklernes strukturlighed er i tilpasset bevægelige proces(s)ser.

Mørkt stof betyder at partiklens genstandstal er komplekst dvs sammesat procestal ~X.Mørkt stof betyder at partiklen er energi elastisk-kompleks,derfor rummer partikelfysisk umålelighed,idet det er upåvist at partikelmåltal er kommensurabel-(forenelig dvs generelt fælles med andre talsystemer)- med den reelle talorden(=tal-tilstandssystemer).Det er altså ubevist om partikelmåltal er matematisk forbundne med de reelle tal. Derfor kan partikelmåltal ikke bevises at være generelt detemineret og kausale med kendte talsystemer.Partiklen kan derfor kun matematisk udmåles,-det vil sige fremvist ~X-komplekst-talmateriale kan kun dimensioneres da partiklen er bevægelig med tidsretningen.Se hertil Hookes regel-princip for atomstof-Arbejdsproces(s)ser=-kx

Kvantemekaniske ligninger har derfor kun form,men de er altså ikke bevist at bestå af partikel-energi stof.Det er altså ikke bevist at kvante-ligningerne består massivt materiale.

Mørkt stof er syntetisk bevægelige proces-forbunden med andre dele af partiklen.

Mørkt stof binder de enkelte partikel-dele sammen til en partikel

Mørkt stof er klimatisk og tempereret,hvilket betyder at partikelenergier kan være fjedret(elastisk).Det betyder tillige at partiklen ikke er stof og energi bestandig på grund af proces-entropi,og derfor ikke udelukkende kan regnes kvantemekanisk,da partiklen tillige er i proces(s)ser med omverden er dens mørke stof kvant-ubestemt.Atomprocesser er arbejdsproces(s)ser da atomstof er energi-syntetiske.Sml Hookes regel-princip.Hookes lov er atomfysisk konjugeret kvant-ubestemt Princip Arbejde=kraft x arm anvendes i kvantemekanikken-eksempel E=hv(frekvens) og E=mc(2),men Hookes-princip gælder på grund af elastisk-syntetisk proces-atomenergistof med mørkt stof.

Mørkt kan være et eksotisk stof og derfor ikke har en egentlig atomstruktur.

Mørkt stof som et eksotisk stof betyder det har elastiske egenskaber og proces egenskaber

Mørkt stof kan matematisk skrives som elastisk ~X,(xi) eller -(+k(x))-konjugeret (proces)-tal

Mørkt stof betyder at der er bevægelig relationer mellem substanserne og må derfor regnes i dimensioner.

Mørkt stof betyder at partikel-tilstand udskiftes med partikel proces-relationer

Mørkt stof kan betyde partikel entropi.Mørkt stof kan derfor betyde statistisk tilfældighed ikke kan udelukkes.

Mørkt stof kan betyde at partikel ikke har en isoleret egen tilstand,da den er i processer med sin omverden.Det betyder at det er et proces partikelstof og derfor er antageligvis kvantum-ubestemt.

Mørkt stof kan generelt betyde at partikelenergi også rummer oplagret energi(bevæg-energi) og altså ikke kun indeholder lagrede energi.Plancks konstant opfattes som lagrede energi,altså som en procesløs konstant.

Mørkt stof betyder at kvantemekanikken kun gælder sandsynsynligvis,da der kun er indicier for den.

Heisenbergs ubestemtheds-princip i kvantemekanikken indicerer eksistensen af elastisk syntetisk mørkt processtof, idet der også dannes virtuelle partikler ved kollision.Virtuelle partikler kan kun indirekte detekteres.Indirekte partikel detektering tyder på at der ikke er en massiv egen tilstand i kvantemekanikken.

Mørkt stof fører til umåleligheds-princippet,der betyder at en partikel måltal generelt er kaostal eller afledte tal,idet selve målingen ændrer til ukendte ikke eksisterende partikel-strukturer.Et måltal i kvantemekanikken kan opfattes som et tandhjul(cirkel),men det kræver at måltallet er påvist at være heltal.Heltal kan kun bevises ved måleabsolutisme i kvantemakanikken.Grundlaget generelt for mekanik er præcise kvanta,der kan omskrives til præcise matematiske størrelser.

Mørkt stof betyder efter beregning at der ikke er 100% partikel gravitationseffekt efter Newtons love og planet gravitation.Einstein antager i sin almindelige relativitetsteori at der er 100% partikel gravitation da den bygger på Newtons partikel(massiv kugle)-princip.Mørkt stof kan betyde at gravitation er oplagret procesenergi og er altså ikke en kun en lagrede energi.Gravitation(tyngdekraften) er bevægelig,-og kan altså være efter princippet i Hookes regellov om fjederenergi-Arbejdproces=-kx og E(0!):=(E(kin)<(+)>E(pot)) om indre sitren(energi-fjeder) i partikelenergi bevægelse.Det kan altså opfattes som om der er en elastik i fjederen og dens bevægelse bygger på fundamentale partikelenergi-bevægelser-(energi-forskydninger) i ulighedsrelationer.

Mørkt stof er ikke medregnet i Einstein specielle relativitetsteori E=mc(2) da den bygger på Newtons partikel(massiv kugle)-princip.Mørkt stof er ikke påvist at have samme energieffekt,som de øvrige dele af partiklen.

Mørkt stof betyder at partikelenergi kan være emergente(procesudvikler) og evolutionære(proces omdanner).Einsteins relativitetsteori siger at selvom tid ikke er rumagtig skal den regnes i kombination med de tre andre rumdimensioner i rumtid.Rumtiden er altså firedimentionelt rum,hvis punkter er begivenheden.Tid er altså ikke fuldstændig adskilt fra og uafhængig af rum.Mekanisk urs tidsmålinger er uafhængig af rummet,men lys(foton) bevæger sig i rummet.Relativitet-teorien viser at når lysets hastighed er konstant og begrænset(lysur-1 meter pr 3,33564x10(-9) sekund),og er dermed afhængig af rum og derfor er ens for alle observatører.Lysur betyder at afstande kan beregnes uden anvendelse S=VT,men kan beregnes ved lystid,altså (målt-lystid/3,33564x10(-9))x1=S(afstand),men der kræves altså et rumligt målepunkt for at lysur kan anvendes.Mørkt stof betyder altså at en lyspuls og tillige har et elastisk puf-ekkopuls.

Rationalismens princip om at der altid er årsag&virkning ved partikler kollisioner,-og den dermed er lovmæssighed,men lovmæssigheden kan imidlertid forrykkes på grund af eksotisk elastisk mørkt stof til at der kun gælder regelmæssig årsag og virkning,idet partikler er i absorberet reguleret energi-proces-(s)ser ved kollisioner,hvor energi proces-uorden opstår(entropi)-se Københavner fortolkning om kvantemekanikken og Semmmelweiss tilfældet.Partikler er altså ikke 100% stødmekaniske ved kollisioner da partiker ikke er 100% massive og derfor ikke er i egen tilstand.

Udfra målestandarder kan ikke påvises reel partikel årsag-virkning,men kan kun opfattes som effekter,da en målestandard generelt er et procesløs tal og derfor er ikke et entydigt partikel genstandstal.

Rationalismens krav om at der altid er en årsag og virkning betyder at der anvendes mekaniske tilstands-ligninger der bygger på målestandarder.Disse tilstands-ligninger kan derfor anvendes til mekanisk fremskrivninger i tid på grundlag af nutidige lagrede data,men da en partikel er i proces og entropi kan føre til at disse tilstands-ligningers årsag og virkning opløses med tidsretningen.Altså mekanisk tilstandsmodeller har altså fast energihukommelse,men problemer er at der kan ikke huskes i fremtiden.,idet fremtidens partikel entropi vokser med tidsretningen og er derfor ikke procesløs.Eksempel vil øget CO(2) udslip vil væksten partiklers entropi vokse i rummet,hvorfor en nutidig mekanisk tilstandsmodel om rummets partikelenergier vil mangle reel årsag og virkning.

Mørkt stof betyder at måleteknikken gør det vanskelig at udføre partikel målinger således at partiklerne er måle-uberørte.Innovation af måleteknik synes ikke at kunne løse dette problem.

Mørkt stof betyder at Bohrs teori om atomet egen tilstand som fører til at atomet skulle være opbygget faste (matematiske) konstanter-kvantemekanikken- er ikke holdbar.

Mørkt stofs plastiske-elastiske egenskaber betyder dog at partikler kan påvirkes generelt og konkret af tekniske installationer.Prognoser og computer-modeller er afhængig af måltallenes troværdighed som fysiske tilstandstal og de kan opfattes som cirkatal jfr umåleligheds-princippet.

Mørkt stof betyder at stødet mellem to isolerede partikler er plastisk-elastisk er kun regelmæssigt,derfor gælder at impulsen er ikke den samme før og efter stødet, altså m(1)v(1)+m(2)v(2)=m(1)u(1)+m(2)u(2) og derfor gælder tillige at den kinesisk energi 1/2m(1)v(1)(2)+1/2m(2)v(2)(2)=1/2(m(1)u(1)(2)+1/2m(2)u(2)(2) kun gælder for 100% massive partikler.Mørkt stof betyder altså at der også er partikel stød-entropi.Partikel energier kan derfor ikke på troværdig måde sættes i matematiske årsags og virknings bindende ligninger,idet partiklerne nærmest absorberes i hinanden,hvorved der sker en indre procesomlægning som er en energi syntetisk proces.Det betyder at stød-entropi ikke kan sidestilles med metafysisk årsag og virkning.

Mørkt stof betyder at partiklens energier er syntetisk procesforbunden og procesreguleret og kan skrives på følgende måde E(0!):=(E(kin)<(+)>E(pot)).Mørkt stof gør stød-entropien polypartikulær og den kan blive så kaotisk at der ikke findes en indre partikel proces-regulerende energi-relation.

Darwins evolutionsteori kan altså forklares som mørkt stofs partikelenergi evolution.Evolutionen er fra simple partikelenergier til udvikling ved mutation(tilfældig ændring) til komplekse mørkt stofs partikelenergier.Mørkt stofs plastiske-elastiske egenskaber betyder at partikelenergi kan rumme energi-tilfældigheder-entropisk energi-dimension.Matematisk kan tilfældigheder som er uforudsigelige sammenlignes med et terningkast med ukendte ternings-sider.Entropiske energi-dimension betyder at der ikke er bindende matematisk operativt genstandtal på grund af mørkt stof plastiske-elastiske egenskaber .Terningskastene er altså matematisk ustyrlig fordi der ikke er kausalitet i udfaldene,men er altså kun energi-effekter se Københavner fortolkning for partikelkollisioner i kvantemekanikken.

Einstein bygger på Newtons Principia,som siger at der er altid en årsag og virkning,altså at der altid også findes procesløse tilstandsligninger som kan anvendes med tilstandstal fordi Newton antog at der var masse-bevarelse(massiv masse-kvantbestemt) og energi-bevarelse(massiv energi-kvantbestemt) jfr dog umåleligheds-princippet,-således at der kan skrives en klassisk matematisk mekaniske love om universets planeter og partikler selvom disse ikke er 100% observeret og 100% observerbare. Newton udtrykker det således -hypoteses non fingo-jeg udtænker ikke hypoteser-.I det tilfælde der ikke kunne findes en klassisk matematik mekanik var det gud.Dertil er imidlertid at sige det ved vi ikke på grund af eksotisk mørkt stof.

Entropien-vækst i energiuordenen betyder med mørkt stofs proces-egenskaber at partikler og planeter også er underlagt matematiske procesregler,og at partikler og planeter er ikke kun underlagt matematiske klassiske mekaniske love.Når universet består af stof overalt,som har plastiske-elastiske proces-egenskaber kan det umiddelbart være tvivlsomt om universets består klassisk matematiske mekaniske love,der er procesløse dvs uafhængig af tidsretningen.

Mørkt stof kan betyde at partiklerne og disses energi er ujævnt matematisk forbunden på grund af ~X-procesbevægelser og entropi-vækst og er altså ikke kun jævnt(mekanisk) matematisk forbunden som antaget af Newton i Principia.Det har altså tillige betydning for den matematiske skrivemåde idet der er tale om relationsmatematik som er i løsere proces-sammenhæng end en fast årsag-virknings tilstand.

Kaos kan altså fortolkes som at partiklernerne er i løsere matematisk energi bevæg proces- sammenhæng,som kan beskrives som ulighedsrelationer.Altså alt atomstof kan kvantiseres ved måling,men alt atomstof kan ikke bevises ved måling at være matematisk bindende kvantiseret.

Intet absolut måleligt betyder at der kun foreligger atomar kvant-ubestemthed,disse tal er ikke direkte matematisk operative atomare kvanttal,og kan derfor ikke bruges til at bevise atomar egen tilstand mv,men kan anvendes til matematisk dimensioner,da kvant-ubestemt tal er inkommensurabel med de reelle tal R og kan derfor opfattes som procestal el lign.Matematisk atom genstandstal kan være absolut målebevist kvant-tal eller som kaldes kvant-bestemt tal.Sådanne tal er kommensurabel med de reelle tal R.Problemet er altså hvordan atomstof måles absolut,hvilket er uvist.Newton mente imidlertid kvant-tal er matematiske er bindende selvom der ikke er bevist og foreligger måle-absolutisme da han opfattede(troede) universet var en sindrig mekanik som er opbygget af bestandige og jævne årsag og virknings mekanismer,som er fundament for at atomstof er i vækstløste(udviklingsløse) tilstandsligninger.Det er upåvist og ubevist at sådanne ligninger eksisterer da det er forkert at antage at atomstof er vækstløst,idet ikke er bevist og påvist at atomstof er bundet til en bestandig årsag og virknings tilstand,idet atomstof korroderer(opløses-ruster) og dermed opstår stof-entropi.Det betyder at der er korrespondens-problemer til den klassiske matematiske mekanik.-Det kan således realistisk antages at atomstof er i vækst med tidsretningen.Hvor der er vækst er der også proces(s)ser. Hvilket indebærer at anvendelsen af matematiske dimensioner er nødvendig.

Problemet er om mørkt stof er kvant-ubestemt elastisk processtof(vækststof -~(delta t) i atomet eller om der er kvantbestemt mekanisk processtof(tilstandsstof-(delta t)) i atomet.-altså (delta t) er en del stof-del af (delta~t)-.Det sidste kan ikke bevises,men antageligvis gælder første sandsynligvis.